четвъртък, 04.04.2013

СЪОБЩЕНИЕ

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––-

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –13 от 08.03.2013 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.9  по плана на гр.Сандански / ПИ с идентификатор 65334.300.319, 65334.300.320 и 65334.300.321 по КККР на Сандански/.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.