петък, 25.10.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––-

 

На основание чл.61 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –72 от 17.10.2013 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХVІІІ в кв.121  по плана на гр.Сандански / ПИ с идентификатор 65334.300.2860 по КККР на Сандански/.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.