сряда, 17.07.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –43 от 26.06.2013 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за застрояване за УПИ ХХVІ в  кв.75 по плана на гр.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.