понеделник, 10.02.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК Общинска администрация гр.Сандански уведомява Красимира Борисова Ризова, Жасмина Иванова Ризова и Мара Стоянова Чорбаджийска, заинтересовани лица съгласно чл.131,ал.2, т.4 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –1 / 10.10.2014 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП –  План за застрояване  за имот  с идентификатор 65334.90.6 в местността “Нишан таши”, по КККР на землището на Сандански, за “жилищно строителство”.

                   Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.