вторник, 17.02.2015

 

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

                        На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Антония Драгомирова Костова заинтересовано лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –1 / 19.01.2015 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 098015 в  местността “Нишан таши”,  землище на гр.Сандански, с отреждане за „Жилищно строителство”

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.

 

 

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

Васка Терзиева

Главен архитект

 

 

Светла Цинзова

Гл.специалист “Обявления”