сряда, 23.01.2013

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

 

ДО      Заинтересованите собственици

на поземлен имот № 65334.97.22  

в м.”Нишан Таши”  по КККР

землището на град Сандански, област Благоевград

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

/изх.№ 92-00-1046/3/ от 22.01.2013 год./ 

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /обн.ДВ бр.82/ 2012 г./, общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица-собственици на жилищни сгради с идентификатори: 65334.97.22.1, 65334.97.22.6 и 65334.97.22.7 в поземлен  имот с идентификатор: 65334.97.22 в м.”Нишан Таши”, землището на град Сандански: Иван Стойков Петров, Павел Иванов Стойков и Стойчо Иванов Стойков, с административен адрес: ул.”Поленишки път” № 13, град Сандански, област Благоевградска, че със Заповед № АБ-92/ 03.12.2012 год. на Кмета на община Сандански, е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 65334.97.14  и ПИ с идентификатор:65334.97.17  в местността “Нишан Таши” по КККР на землищетона  град  Сандански, област Благоевград за “Жилищно строителство”.

Проекта се намира в Дирекция “ УТИП”, етаж ІV, стая № 3 и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаване на настоящето писмо/  чрез Кмета на Община гр.Сандански до Административен съд гр.Благоевград.

 

Изготвил:

Д.  Найденова-Гл. спец. “СК”

 

арх. Васка Терзиева

Главен архитект на Община Сандански

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

2800 гр. Сандански, бул. “Свобода” №14 тел.:0746/ 89060, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg