четвъртък, 29.05.2014

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване проект за изменение на действащ ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв.2 по плана на с.Ново Делчево, общ.Сандански.
Проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.