понеделник, 06.01.2014

 

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––-

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

                   На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за имот с идентификатор 65334.112.8, местността “Сухо поле”, по КККР на землището на гр.Сандански

                   Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

                   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.