петък, 25.04.2014

             На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване проект за ПУП – План за регулация и застрояване за  поземлен имот с идентификатор 65334.300.2904 в кв.40 по КККР на гр.Сандански , с отреждане за „Апартаментен хотел, магазини и офиси”.             

   Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.
            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.