петък, 21.12.2012

На основание чл.121,ал.1 и чл.128, ал.5 от ЗУТ, & 124 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ /ДВ бр.82 от 2012 год./ и Заповед №УТИП – 237 / 20.12.2012г. на Кмета на Община Сандански уведомяваме гражданите на гр.Сандански, че на 04.01.2013 год. год. от 10.00 до 12,00 часа в стая № 5 ,етаж 4 в сградата на община Сандански ще се проведе обществено обсъждане на: ПУП- Парцеларен план за проектно трасе на кабелна линия Ниско напрежение – външно захранване за имот №3, с.Рожен, община Сандански .

Проекта е изложен за информация в стая № 5 , етаж 4 през времето до общественото обсъждане на 04.01.2013год.

Писмени становища съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения и др. се адресират до кмета на Община Сандански и се внасят в деловодството на Общинска администрация Сандански до 04.01.2013 год.