понеделник, 07.07.2014

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Людмил Емилов Славчев заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за регулация и застрояване  за имот  с идентификатор 65334.95.05, местността “Нишан таши”, землище на гр.Сандански, с отреждане за „Жилищно строителство”.

Проекта се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.