сряда, 11.09.2013

 

Община Сандански на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – 1. Парцеларен план за изменение на проектно трасе на напорен тръбопровод към МВЕЦ “Ходжово” в землището  на с.Калиманци, община Сандански . Трасето преминава през поземлени имоти: имот 000.256- вътрешна река, землище с.Калиманци, имот 000.269- пасище с храсти, местността “Бистришки мост”, землище с.Калиманци, имот 000.278 – пасище с храсти  в местността “Мелнишки път”, землище на сКалиманци, имот  000.390 – път ІV клас, землище с.Калиманци, имот 000.498- вътрешна река, землище на с.Калиманци, общ.Сандански;  2. Парцеларен план за изменение на проектно трасе на напорен тръбопровод към МВЕЦ “Ходжово” в землището  на с.Катунци, община Сандански. Трасето преминава през поземлени имоти: имат 000.046- други тетитории заети от селското стопанство, местността “Реката”, землище на с.Катунци, имот 000.100- вътрешна река, землище с.Катунци, общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.