четвъртък, 27.11.2014

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на Електронна оптична съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ-И” ЕООД от кабелна шахта на път IV-1082 през с.Вълково до с.Микрево, преминаващ през землището на с.Вълково, община Сандански, област Благоевград.

Трасето преминава през имоти: имот № 12471.0.66 – път III клас, имот № 12471.0.47 – път IV клас и имот № 12471.0.38 – път III  в землището на община Сандански, област Благоевград.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.