сряда, 14.05.2014

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за УПИ 038015, местността „Банята”, землището на с.Левуново, общ.Сандански, обл.Благоевград.

Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в уличната мрежа на с.Левуново, преминава през ПИ 000062 – полски път, местността „Банята”, трасе по друг проект от магистрала „Струма” и ПИ 000023- полски път, местността „Киселица”,всички в землището на с.Левуново.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.