петък, 25.10.2013

 

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващи кабели СрН за нов БКТП, местност “Нишан таши” землище на с.Поленица и землище на гр.Сандански, обл.Благоевград. Трасето на  електропровода преминава през имоти общинска собственост: имот № 57176.0.152 –път ІV клас, землище с.Поленица, имот № 65334.97.65 – местен път, местност “Нишан таши”, землище на гр.Сандански, имот № 65334.94.41 – селскостопански път, местност “Нишан таши”, землище на гр.Сандански. Сервитута на трасето преминава през имоти: № 65334.94.1, № 65334.94.2, № 65334.94.4, № 65334.94.5, № 65334.94.9, № 65334.94.10, № 65334.94.11, № 65334.94.12, № 65334.94.41, № 65334.94.46, № 65334.94.47, № 65334.95.10, № 65334.95.11, № 65334.95.12, № 65334.95.86, № 65334.95.88, № 65334.96.1, № 65334.97.12, № 65334.97.19, № 65334.97.65, № 65334.98.30, № 65334.99.6 в землището на гр.Сандански и  № 57176.0.152, № 57176.1.5, № 57176.2.2, № 57176.2.36, № 57176.209.1, № 57176.209.2, № 57176.209.5, № 57176.209.8, № 57176.209.9, № 57176.209.11 в землището на с.Поленица.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

Кмет на Община Сандански:

/ Андон Тотев/

 

Началник отдел “УТ”:

/ инж.Л.Бакалова /

 

Изготвил:

/ Св.Цинзова/