петък, 13.09.2013

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на външно ел.захранване за имоти № 073002 и № 073010 в местността “Каеджика”, землището  на с.Поленица, обш.Сандански. Трасето на  електропровода преминава през имоти: № 0.264 – полски път, № 0.297 – канал, № 74.26 – полски път, в местността “Каеджика”, землище на гр.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.