сряда, 04.12.2013

 

         Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на електропровод за поземлен имот № 029009, местност “Склавски път” землище на с.Поленица общ.Сандански, обл.Благоевград. Трасето на  електропровода преминава през имот № 000213 и имот № 029007 , местност “Склавски път”, землище с.Поленица,

 Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.