сряда, 27.11.2013

 

            Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на електропровод 20 кV за поземлен имот № 129001, местност “Градище” землище на с.Петрово.  Трасето и сервитута на  електропровода преминават през имоти: ПИ 122019, ПИ 000348, ПИ 000450, ПИ 000343, ПИ 000336 , ПИ 000347, ПИ 000335, ПИ 000356, ПИ 000010, ПИ 127001, ПИ 129001 -землище с.Петрово.

 Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.