понеделник, 08.12.2014

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на кабел 20кVза УПИ № 007001, местността “Барата” землище на с.Вълково, общ. Сандански , обл.Благоевград.

Трасето на  електропровода преминава през ПИ № 000057- полски път, ПИ № 000047 – път ІV клас, в землището на с.Вълково, общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.