сряда, 29.05.2013

 

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ”Струма” Лот 4 “Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780) – Допълнителни отчуждения за изграждане на директно трасе, изместване на ж.п. линията “София-Кулата” и реконструкции на селскостопански пътища и съоръжения на техническата инфраструктура, за землищата на с.Ново Делчево, с.Дамяница и с.Левуново.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародване в “Държавен вистник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в дирекция”УТИП” на община Сандански и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.