сряда, 09.09.2015

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на канал за битови отпадни води в местността “Чинар куши” землище на гр.Сандански, обл.Благоевград.

Трасето на канала преминава през имот общинска собственост 65334.102.151 – път IV клас в местността „Чинар куши”, землището на гр.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.