четвъртък, 19.03.2015

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за поземлен имот № 020038, местността “Шопов гроб” землище на с.Дамяница общ.Сандански, обл.Благоевград.

Трасето на  електропровода преминава през имоти общинска собственост:  ПИ № 000157- полски път , местността „Кънлиица, ПИ № 000145 – полски път, местността „Черешарката и ПИ № 000004 – полски път, местността „Шопов гроб” в землището на с.Дамяница,  общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.