сряда, 08.05.2013

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на eлектропровод 20 кV за захранване на имот №000319 в местността “Друма”, землище на с.Поленица, община Сандански . Трасето на  електропровода преминава през поземлени имоти общинска собственост: имот № 000272 – полски път, имот № 000136 – канал, в местността “Друма”, землище на с.Поленица, общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.