понеделник, 09.03.2015

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на път за достъп до поземлен имот № 001051, местността “Гръцки валог” землище на с.Любовка, общ. Сандански , обл.Благоевград.

Трасето на пътя преминава през поземлени имоти общинска собственост: ПИ № 000862-други територии заети от селско стопанство, местност „Гюпски андък”,  ПИ № 000941- дере, местност „Гюпски андък”, и ПИ № 001051 – нима, местност „Гръцки валог”, всички  в землището на с.Любовка, общ.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.