вторник, 20.10.2015

 

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за минерална вода от шахта в кв.40, УПИ X, гр.Сандански до ПИ 65334.226.497 в местността “Реката” землище на гр.Сандански , обл.Благоевград.

Трасето на водопровода започва от шахта в кв.40, УПИ X, гр.Сандански и  преминава през имоти общинска  собственост в регулация на гр.Сандански и  ПИ 65334.102.151-местен път в местността „Реката”, землище гр.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.