вторник, 14.05.2013

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на eлектропровод 20 кV за захранване на обект “Приемо прадевателна станция за глас и/или данни на “БТК”АД-SO1789_Sandanski Industrial” в поземлен имот 65334.104.2, местност “Соколовец” по КККР на землището на гр.Сандански, обл.Благоевград .

Трасето на  електропровода преминава през поземлени имоти: №  104.1  – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,община Сандански и  104.218 – полски път на община Сандански, в местността “Соколовец”, землище на гр.Сандански, обл.Благоевград.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.