сряда, 26.06.2013

 

Община Сандански на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на водопровод за минерална вода за УПИ 094039 в местността “Нишан таши”, землището  на гр.Сандански . Трасето на  водопровода започва от УПИ Х, кв.40 по плана на гр.Сандански, преминава през имоти: имот 65334.300.4000 – река “Санданска Бистрица”, УПИ ІV-849, кв.21 по плана на гр.Сандански, имот 65334.301.6359 – улица, имот 65334.97.65 – път ІV-клас, имот 65334.94.41 – полски път и достига до УПИ 094039 в местността “Нишан таши”, землище на гр.Сандански.

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.