сряда, 26.02.2014

 

         Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – План за улична регулация за улица с о.т. 453  до о.т 453д в поземлен имот с идентификатор  65334.89.661 в местността „Кърмилото” по КККР на землището на гр.Сандански, обл.Благоевград.

 Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 405. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.