понеделник, 26.11.2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за издадено Решение № БД-50-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за:

Инвестиционно предложение: “Почистване коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията” в землището на с. Вълково, община Сандански с възложител „Напоителни системи” ЕАД, гр. София.

 

На основание чл. 8, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Ви информираме за взето Решение № БД-50-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Почистване коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията” в землището на с. Вълково, община Сандански с възложител „Напоителни системи” ЕАД, гр. София.

Решението е да не се извършва ОВОС.

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Решението е обявено чрез поставяне на съобщение на информационното табло на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 за период от 14 дни считано от 23.11.2012 г.

Пълния текст на решението може да се изтегли от интернет страницата на РИОСВ – Благоевград.

 

 

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански