понеделник, 03.12.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.148, ал.4 от ЗУТ, Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж №186/23.10.2012 год. от Главния архитект на Община Сандански за строеж: “Промяна предназначение на гараж №4І и мазе №4 в магазин за промишлени стоки в жилищна сграда” в УПИ ІХ, кв.59 по плана на гр.Сандански /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1015 по кадастралната карта на гр.Сандански/.

Разрешението за строеж се намира в дирекция “УТИП” при Общинска администрация, етаж 4, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност чрез Общинска администрация гр.Сандански пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението /получаването на настоящото писмо.

 

Маряна Подгорска
Гл.спец.”ТО”

арх. Васка Терзиева
Главен архитект на община Сандански

Андон Тотев
Кмет на община Сандански