четвъртък, 10.01.2013

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Сандански уведомява заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №220/10.12.2012 год. от Главния архитект на община Сандански за обект: „Надстройка на жилищна сграда – северозападен калкан за 15 броя обитатели“ в УПИ II-149, кв. 145 по плана на гр. Сандански /имот с идентификатор 65334.300.328 по КККР на гр. Сандански/.

Разрешението за строеж се намира в дирекция „УТИП“ на Общинска администрация, ет. IV, стая №409 и може да се прегледа от заинтересуваните.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност чрез Общинска администрация гр. Сандански пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението.

Официален документ на съобщението за издадено разрешение за строеж №220/10.12.2012 г.