вторник, 25.02.2014

                                             

          Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № АБ-60/20.05.2011год. на Кмета на община

Сандански за одобрен Акт № 24/14.12.2010год. за непълноти/грешки/ по кадастрален план 

на с. Любовка, общ. Сандански -отпада имот пл.№ 61/повтарящ се в кадастралния план/ и

от същия имот образува два самостоятелни поземлени имоти пл. № 174 и № 175.

           Проекта и Заповедта се намира в кметство с. Склаве, общ. Сандански и може да се

прегледа от заинтересованите.

           Искания и възражения се правят в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщението,

чрез Кмета на общината до Административен съд гр. Благоевград, по реда и в сроковете

по чл. 54, ал. 2 от ЗКИР.