петък, 09.11.2012

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №АБ-83/02.11.2012г на Кмета на община Сандански за одобряване Акт №16/ 10.08.2012 г за непълноти и грешки в – нов имот пл. № 196, кв. 15 по плана на с. Дебрене.

Заповедта и проектът се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 11 и може да се прегледа от заинтересованите.

Искания и възражения се правят в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр. Благоевград.

Кмет на община Сандански
Андон Тотев