четвъртък, 10.10.2019

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


До Магдалена Иванова Мицева

Ж.к. „Света Троица“ бл.168, вх. Б, ет.5, ап.30

гр.София

община Столична

Район Илинден

 

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед №АБ-62/11.09.2019 год. на Кмета на община Сандански за одобрение на Решение №1 от Протокол №1/04.01.2019 год. на комисията, назначена със заповед №УТИ-96/13.10.2016 г. на Кмета на община Сандански за определяне на застроени и незастроени площи от бивша нива /поземлен имот №435 с площ от 5286 кв.м. по приет помощен план на Промишлена зона гр.Сандански/ в местността „Сухо поле”, землището  на гр.Сандански.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето съобщение чрез Кмета на община Сандански до Районен съд гр.Сандански.

 

Приложение : копие от заповедта и скица.

 

Изготвил:инж.Людмила Бакалова:

                               Гл.експерт”УТ”

 

арх. Любомир Парапанов:

                             За Гл. архитект на община Сандански

                             съгласно Заповед №82/21.06.2019 г.

 

За кмет на община Сандански

ВАНГЕЛ АНТАЛАВИЧЕВ – заместник кмет „ФСДИР“ :

/съгласно Заповед №АПИОЧР-126/20.09.2019 г.

на кмета на община Сандански/