сряда, 10.10.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК, Общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед за прекратяване на наемните правоотношения № ОБС/ 30.07.2012 г. на Кмета на община Сандански.

Заповедта се намира в Дирекция „Общинска собственост” при Общинска администрация, етаж 3, стая № 8 и може да се прегледа от заинтересованите.

На основание чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Сандански заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд – Благоевград в 14 – дневен срок от съобщението.

 

Директор на Дирекция „ОС”
Веселин Смилков

 

Андон Тотев
Кмет на община Сандански