сряда, 04.12.2019

Във връзка със Заявление с вх.№ 70 00-891/ 03.12.2019г. за изпълнението на обект: „Жилищна сграда в УПИ III-321, квартал 9, по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.321 по КККР на гр.Сандански“, собственост на Камен Михов и Венета Михова, находяща се на ул.“Никола Вапцаров“№16, Уведомяваме жителите на община Сандански, че ще се извършват СМР през месец декември, което ще доведе до затрудняване на движението по улицата.

Движението ще бъде затруднено от 03.12.2019г. до 06.12.2019 година от 08:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа.