вторник, 11.02.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

                        На основание чл.61 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  Матилда Янева Илиева и Марийка Василева Николова, заинтересовани лица съгласно чл.131, ал.2, т.4 ат ЗУТ, че за внесения за процедиране по искане на Румен Георгиев Анастасов  ПУП – План за застрояване на поземлен имот 052051 и част от поземлен имот 052057, съставляваща бивш имот 052025 в местността “Поручик Минков”, землището на с.Плоски е издадена  Заповед № АБ – 81/ 28.11.2013 год. на Кмета на    община Сандански за одобрение на ПУП – План за застрояване  в частта за поземлен имот №052051, местност “Поручик Минков”, землище на с.Плоски, общ.Сандански.

За частта от ПУП -част от поземлен имот 052057, съставляваща бивш имот 052025 е издадена заповед № УТИП-240/28.11.2013 год. на Кмета на община Сандански за спиране административното производство по разглеждане и одобряване.

                        Заповедите се намират в Дирекция “УТИП” при Общинска администрация, етаж 4, стая №405 и може да се прегледат от заинтересованите.

                        Съгласно чл.215 от ЗУТ Заповед № АБ –81/ 28.11.2013 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението  чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд Благоевград.

                        Съгласно чл.197 от АПК Заповед № УТИП-240/28.11.2013 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението чрез Кмета на община Сандански пред Административен съд  Благоевград от лицето, направило искането.