сряда, 15.05.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК общинска администрация гр.Сандански уведомява  наследниците на Манол Марков Горов, бивш жител на с.Вланя, като наследниц на Трена Маркова Горова собственик на имот № 126074-нива в местността “Високата скала, землище на с.Враня,че на основание чл.193 , ал.3 от ЗУТ е издадена Заповед № УТИП – 54 / 21.03.2013 г.на Кмета на Община Сандански за право на преминаване на сервитутната зона на напорен тръбопровод за захранване на обект МВЕЦ “Ходжово” в землището на с.Ново Ходжово, през поземлени имоти частна собственост.

                   Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението  чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.