понеделник, 09.03.2015

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Васил Костадинов Ватахов, ул.”Вихрен” №19, гр.Сандански, заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП –  План за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 65334.115.47 в местността “Ушите”, землище на гр.Сандански, с отреждане за „Жилищно строителство”.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.