понеделник, 18.05.2015

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Димитрина Кирилова Филипова, ул.”Б.Сарафов” №32, гр.Сандански, заинтересовано лице съгласно чл.131 от ЗУТ, че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X,  УПИ XI в кв.44 по плана на гр.Сандански / ПИ с идентификатор 65334.300.974; 65334.300.973; 65334.300.971; 65334.300.970; 65334.300.972 по КККР на гр.Сандански/, с отреждане за „Жилищно строителство”.

Проекта се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.