понеделник, 28.01.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––-

 

ДО      Наследниците на Димитър Костадинов Тимушев-

заинтересовани собственици

на поземлен имот с идентификатор: 65334.104.3

в м.”Соколовец” по КККР

 на землището на град Сандански

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

/изх.№92-00-74/ 25.01.2013 год./

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с 130 и чл.131 от Закона за устройство на територията /ЗУТ и §124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /обн.ДВ бр.82/ 2012 г./, общинска администрация Сандански уведомява заинтересованите лица- наследниците на Димитър Костадинов Тимушев, собственици на ПИ с идентификатор: 65334.104.3 в м.”Соколовец” по КККР на землището на град Сандански, област Благоевград, ,  че е постъпило искане за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори: 65334.104.2 в местността “Соколовец” по КККР на землищетона  град  Сандански, област Благоевградска за “Приемо-предавателна станция за глас и/ или данни на “БТК” АД – S01789_Sandanskiindustrial””.

Проекта се намира в Дирекция “ УТИП”, етаж ІV, стая № 403 и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ във вр. § 124, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, можете в 30 /тридесетдневен/  срок от съобщението  да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация град Сандански.

 

Изготвил:

Д.  Найденова

Главен специалист “СК”

арх.Васка Терзиева

Главен архитект на Община Сандански

Андон Тотев

Кмет на Община Сандански