понеделник, 30.06.2014

104590837

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––

                   На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Александър Димитров Терзиев, Виктор Иванов Златанов, Цветанка Славчева Точева, Оля Илиева Точева заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ – 48 / 25.06.2014 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП –  План за регулация и застрояване имат № 101006 в местността „Мехмедица”, землище на с.Лешница,  общ.Сандански, с отреждане за „производствено складови дейности – казан за изваряване на ракия”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.