сряда, 20.08.2014

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план– План за регулация за УПИ ІV-122 в квартал 17 по плана на с.Склаве, общ.Сандански, за обособяване на два нови УПИ.

Проектът се намира в дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.