сряда, 21.09.2016

 

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––––––-

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Божидар Иванов Андонов  живущ в с.Джигурово, Крум Кирилов Мицански, живущ в гр.Благоевград, заинтересовани  лица съгласно чл.131 от ЗУТ , че със Заповед № АБ – 58 / 22.08.2016 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен  ПУП – План за застрояване за поземлен имот 091013  в местността „Телки баир”,  землище на Джигурово, общ.Сандански, с отреждане  за „Жилищно строителство”.

Проекта се намира в Дирекция  “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград