сряда, 30.11.2016

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, и предвид обстоятелството, че посочените адресати не са намерени на известните адреси за кореспонденция, общинска администрация Сандански уведомява същите като заинтересовани лица, че в Общинска администрация Сандански е постъпило заявление Вх. № 94-С-1678/ 07.09.2016 г. от Атанас Симеонов Ризов, Драго Симеонов Ризов и Георги Симеонов Ризов, за провеждане на процедура по обявяване и одобряване на ПУП-План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I в кв. 106а по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ с идентификатори: 65334.300.2555 и 65334.300.2561 по КККР на град Сандански, област Благоевград/.

Цялото съобщение е сканирано и може да бъде изтеглено ТУК