петък, 11.11.2016

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Санадански
уведомява заинтересуваните лица, че е постъпило искане за одобряване
на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти 000715, 000750, 000752
в местността „Пириновец“, землище на с.Плоски с отреждане на
на Концесия за „Добив на подземни богатства-строителни материали
-пясъци и чакъли от находище „Пиринковец““, община Сандански.
Проектът се намира в дирекция „УТИ“ етаж 4, стая № 403 и може да
се прегледа от заинтересованите.
Съгласно чл.128, от ЗУТ можете в 14 /четиринадесет/ дневен срок от
съобщението /получаването на настоящото писмо/ да направите писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинскаадминистрация.