сряда, 23.07.2014

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Владимир Петров Динков, Красимир Здравков Тасев , Екатерина Костадинова Петрова, Петър Костадинов Динков, заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –32 / 11.06.2014 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП –  План за регулация и застрояване за поземлен имот № 028016 в местността „Склавски път”, землище на с.Поленица,  общ.Сандански, с отреждане за „Жилищно Строителство”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.