четвъртък, 30.05.2019

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


Общинска администрация град Сандански уведомява заинтересованите, че със Заповед № РД-16-16/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обн. ДВ бр. 42 от 28.05.2019 г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „ГБС-имоти“-АД.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост“.

 

Кмет на община Сандански

Кирил Котев