вторник, 13.01.2015

 

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

                        На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Снежана Миланова Точева, Людмил Емилов Славчев и Юлия Славчева Миткова заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –83 / 03.12.2014 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП –  План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 65334.90.5 в местността „Нишан таши”, по КККР на землището на гр.Сандански, с отреждане за „Жилищно Строителство”.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.