вторник, 11.11.2014

 

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––

                        На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация гр.Сандански уведомява Владимир Божидаров Попиванов, Сава Димитрова Керемидчиева, Мара Стоянова Чорбаджийска, Юлия Милева Чарбаджийска, Алида Борисова Ризова и Жасмина Иванова Ризова заинтересовани лица съгласно чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № АБ –50 / 08.07.2014 год. на Кмета на    община Сандански е одобрен ПУП –  План за регулация за УПИ І-1014 и УПИ ХІІ в кв.59 по плана на  гр.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 405 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр. Благоевград.